yo mama haikus

Cookies

Cookies haiku

yo mama so young

when yo dad ate her cookies

she was a Girl Scout

Leave a Reply